Činnost Klubu přátel Žižkova


spočívá v pořádání přednášek, besed či vycházek, týkajících se převážně historie Žižkova. Klub má vlastní archiv a knihovnu kde se dá nalézt mnohé z blízké i vzdálenější minulosti. Asi byste zde marně hledali písemnosti, které patří do Státního archivu, případně osobní materiály matričního charakteru. Rovněž nevlastníme spisový materiál bývalého Národního výboru, posléze Úřadu Městské části Praha 3. Naše archiválie jsou spíše staré spolkové časopisy a knihy.
Každý člen klubu má možnost ve studovně do těchto materiálů nahlížet, dělat si z nich výpisky, případně, pokud se nejedná o rozsáhlé kopírování, požádat o fotokopie, vždy v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Klub přátel Žižkova je otevřený každé úterý od 14 do 17 hod. Přednášky, besedy či vycházky se konají 2x měsíčně, kromě období prázdnin, tedy kromě července a srpna, kdy je o přednáškovou činnost minimální zájem. Činnost Klubu pro nejbližší období naleznete na odkazu  "Co připravujeme".

Základními ustanoveními pro členy i návštěvníky KPŽ jsou

Návštěvní řád

Knihovní řád